Management Philosophy
 
 
  • Professor Chan Kei Biu, MH
  •   Chairman and Senior Managing Director
  • Mr. Liu Chuan Wen
  •   Executive Director
  • Ms. Yu Xiaoli
  •   Executive Director